Điểm đại học thương mại 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.25
2 52310106 Kinch tế quốc tế A00; A01; D01 ---
3 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01 ---
4 52340120 Kinh doanh quốc tế D01 21.25
5 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A01 ---
6 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng D01 21
7 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00 23.5
8 52380107 Luật tởm tế A00; A01 ---
9 52380107 Luật gớm tế D01 21
10 52340115T Marketing (Quản trị tmùi hương hiệu) A01 ---
11 52340115T Marketing (Quản trị thương thơm hiệu) D01 21.5
12 52340115T Marketing (Quản trị tmùi hương hiệu) A00 22.25
13 52340115C Marketing (Marketing thương thơm mại) A01 ---
14 52340115C Marketing (Marketing tmùi hương mại) D01 22
15 52340115C Marketing (Marketing thương mại) A00 23
16 52340103 Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01 ---
17 52340103 Quản trị hình thức du ngoạn với lữ hành D01 trăng tròn.75
18 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01 ---
19 52340107 Quản trị khách hàng sạn D01 21
20 52340101QT Quản trị marketing (Tiếng Trung thương mại) A00; A01; D04 ---
21 52340101Q Quản trị marketing (Tiếng Pháp tmùi hương mại) A01 ---
22 52340101Q Quản trị sale (Tiếng Pháp tmùi hương mại) D03 21
23 52340101Q Quản trị sale (Tiếng Pháp thương mại) A00 21.25
24 52340101A Quản trị ghê doanh A01 ---
25 52340101A Quản trị khiếp doanh D01 21.25
26 52340101A Quản trị khiếp doanh A00 22.75
27 52340405 Hệ thống thông báo quản lí lý D01 ---
28 52340405 Hệ thống thông tin quản lí lý A01 đôi mươi.5
29 52340405 Hệ thống lên tiếng quản lý A00 21.75
30 52340199 Tmùi hương mại điện tử* D01 ---
31 52340199 Tmùi hương mại điện tử* A01 21.25
32 52340199 Thương mại điện tử* A00 23
33 52340404 Quản trị nhân lực D01 ---
34 52340404 Quản trị nhân lực A01 trăng tròn.75
35 52340404 Quản trị nhân lực A00 22.5
36 52340301 Kế toán D01 ---
37 52340301 Kế toán A01 21.5
38 52340301 Kế toán A00 23.5
39 52310101 Kinc tế D01 ---
40 52310101 Kinc tế A01 21.5
41 52310101 Kinc tế A00 23

*

TMA - Trường đại học thương mại

Website chính: tmu.edu.vn/