Chuyển danh từ sang tính từ

speedyglobal.vn hôm nay xin trình làng đến các bạn “Bảng bí quyết thay đổi từ các loại trong tiếng Anh-có bài bác tập với đáp án” nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Đây là tài liệu hữu dụng giúp các bạn ôn tập chuẩn bị cho các bài xích thi bên trên ngôi trường. Cũng như, tài liệu này còn giúp tín đồ học rèn luyện kỹ năng làm bài xích cùng tích lũy vốn tự vựng có ích cho các kỳ thi và soát sổ.

Bạn đang xem: Chuyển danh từ sang tính từ

1. Bảng tự nhiều loại vào giờ đồng hồ Anh


*
*
*
*
*
Có những quy tắc nhằm chuyển động từ bỏ thanh lịch danh trường đoản cú vào tiếng Anh

Detroit is renowned for the _____ production_____ of cars. (produce)

Trong câu có mạo từ xác minh “the” yêu cầu đề nghị điền một danh từ

Đáp án là: production

Dịch: Detroit vô cùng nổi tiếng về vấn đề cung cấp ô tô.

3.2. Cách thành lập và hoạt động tính từ

Tính trường đoản cú đơn
NounAdj
Noun + yRainRainy
WindWindy
SunSunny
SnowSnowy
FogFoggy
Noun + lyDayDaily
ManManly
FriendFriendly
LoveLovely
Noun + fulCareCareful
BeautyBeautiful
HarmHarmful
Noun + lessCareCareless
HomeHomeless
HarmHarmless
Noun + enGoldGolden
WoolWoolen
WoodWooden
Noun + someTroubleTroublesome
Quarrelquarrelsome
Noun + ishBookBookish
GirlGirlish
ChildChildish
Noun + ousHumourHumourous
DangerDangerous
Tính từ bỏ ghép
Examples
Adj + adja dark-xanh coata red-hot iron bar
Noun + adjectivea snow-trắng facethe oil-rich country
Noun + participlea horse-drawn carta heart-breaking story
Adjective sầu + participleready-made shirta good-looking girl
Adverb + participlea newly-built housea well-dressed man
Noun + noun-eda tile-roofed house
Adjective + noun-eda dark-haired girl
A group of wordsa twenty-year-old girla twelve-chapter novelan eight-day tripan air-to-air missile

3.3. Cách Thành lập trạng từ

Công thức: Adj + ly = Adv

Ex: quick → quickly

slow → slowly

beautiful → beautifully

final → finally

immediate → immediately

Lưu ý:

các tính từ bỏ tận cùng bằng able/ible thì quăng quật e ở cuối với thêm y:

Ex: capable → capably

probable → probably

possible → possibly

âm cuối y đổi thành i:

Ex: happy → happily

easy → easily

lucky → luckily

Những ngôi trường hòa hợp nước ngoài lệ:Friendly (adj): là tính tự với không có hình thức trạng từ. Để bao gồm trạng trường đoản cú tương tự, ta rất có thể dùng nhiều trạng tự in a friendly way.

Ex: He is friendly.

He greeted me in a friendly way.

Hard vừa là tính tự vừa là trạng từ:

Ex: The exercise is pretty hard. (hard = difficult).

She works hard. (hard: adv) = She is a hard-working worker. (hard: adj)

Late: vừa là tính từ vừa là trạng từ:

Ex: He was late. (adj)

He came late. (adv)

Một số tự không giống vừa là adj, vừa là adv: early, well, fast, high

Ex: – I’m very well today. (adj)

She learns very well. (adv)

– This table is high. (adj)

The plane flies high.

– early train (adj)/get up early (adv)

highly cũng là trạng từ bỏ tuy nhiên nghĩa khác với high (adv).

Ex: The plane flies high.

He is highly paid. = He is a highly-paid employee

Example 1. Find the adjective in the first sentence & fill the gap with the adverb.

Joanne is happy. She smiles ………happily…….The boy is loud. He shouts ………..loudly…….

3.4. Cách Thành lập và hoạt động hễ trường đoản cú V-ed và V-ing

Cách thêm – ed sau hễ từ

Những phương pháp thêm– edsau đây được dùng để làm thành lập thì vượt khứ đọng 1-1 (simple past) và thừa khứ đọng phân từ (past participle):

Thông thường: thêmedvào cồn từ bỏ ngulặng mẫu.

To talk –> she talked about her family last night.

Động trường đoản cú tận cùng bằnge–> chỉ thêmd.

To live sầu –> he lived in Hanoi for 2 years.

Động trường đoản cú tận cùng bằngphụ âm + y–> đổiythànhied.

To study –> they studied in the library last weekend.

Động từ một âm ngày tiết tận cùng bằng1 nguan tâm + 1 phụ âmvới cồn tự được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ởâm tiết cuối–> gấp rất nhiều lần prúc âm cuối trước khi thêmed.

To stop –> stopped

To control –> controlled

Một số rượu cồn tự 2 âm máu, tận cùng bằngl, được nhấn mạnh (stressed) ngơi nghỉ âm tiết đầu tiên cũng gấp hai prúc âm cuối trước khi thêmed.

To travel –> traveled

To kidnap –> kidnapped

To worship –> worshipped

Cách vạc âm v-ed

Có cho tới 3 phương pháp để phân phát âm tự có-edtận cùng:

/id/: sau các âm /t/ với /d/

To want –> wanted

To decide –> decided

/t/: sau những prúc âm câm (voiceless consonant sounds)

To ask –> asked

To finish –> finished

/d/: sau những nguyên lòng (vowel sounds) và prúc âm tỏ (voiced consonant sounds)

To answer –> answered

To open –> opened

Cách thêm -ing sau động từ

V-ingđược sinh ra nhằm tạo cho hiện tại phân từ (present participle), trong số thì tiếp nối (continuous tenses) và nhằm tạo nên thành vi danh từ (gerund). Có 6 ngôi trường hòa hợp thêm ing:

Thông thường: thêm-ingvới cuối đụng tự nguim mẫu mã.

To walk –> walking

To do –> doing

Động từ tận cùng bằnge–> bỏetrước lúc thêm-ing

To live –> living

To love –> loving

Động từ bỏ tận thuộc bằng-ie–> thay đổi thành-ytrước khi thêm-ing.

To die –> dying

To lie –> lying

Động xuất phát điểm từ một âm máu tận thuộc bằng1 nguyên lòng + 1 phụ âmcùng hễ từ được nhấn mạnh (stressed) sống âm ngày tiết cuối –> gấp rất nhiều lần prúc âm cuối trước khi thêm-ing.

To run –> running

To cut –> cutting

Một số cồn trường đoản cú 2 âm tiết, tận cùng bởi l, được nhấn mạnh (stressed) ngơi nghỉ âm tiết trước tiên cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm-ing.

To travel –> traveling

Một số hễ từ gồm các thêm-ingđặc trưng nhằm tránh nhầm lẫn:

To dye (nhuộm) –> dyeing Khác cùng với lớn die (chết) –> dying

To singe (cháy xém) –> singeing Khác với to lớn sing (hát) –> singing

4. Bài tập


Luyện tập – Cấu tạo nên từ cùng trường đoản cú loại

1. John cannot make a _______ to get married khổng lồ Mary or stay single until he can afford a house & a car.

A. Decide

B. Decision

C. Decisive

D. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes an accident.

A. Carefully

B. Careful

C. Caring

D. Careless

3. All Sue’s friends and __________ came to lớn her buổi tiệc nhỏ .

A. Relations

B. Relatives

C. Relationship

D. Related

4. My father studies about life and structure of plants and animals. He is a ……….

A. Biology

B. Biologist

C. Biological

D. Biologically

5. She takes the …….. For running the household.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Độ Tương Phản Win 10, Please Wait

A. Responsibility

B. Responsible

C. Responsibly

D. Responsiveness.

6. We are a very close-knit family và very ….. Of one another.

A. Supporting

B. Supportive

C. Support

D. Supporter

7. You are old enough khổng lồ take _______ for what you have done.

A. Responsible

B. Responsibility

C. Responsibly

D. Irresponsible

8. He has been very interested in researching _______ since he was in high school.

A. Biology

B. Biological

C. Biologist

D. Biologically

9. Although they are twins, they have sầu almost the same appearance but they are seldom in __.

A. Agree

B. Agreeable

C. Agreement

D. Agreeably

10. The more _______ và positive sầu you look, the better you will feel.

A. Confide

B. Confident

C. Confidently

D. Confidence

11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

A. Marry

B. Married

C. Marriageable

D. Marriage

12. London is trang chính to people of many _______ cultures.

A. Diverse

B. Diversity

C. Diversify

D. Diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husb&.

A. Attractive

B. Attraction

C.attractiveness

D.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.

A. Rude

B. Rudeness

C. Rudely

D. Rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.

A. Polite

B. Politely

C. Politeness

D. Impoliteness

16. He is unhappy because of his ————–.

A. Deaf

B. Deafen

C. Deafness

D. Deafened

17. His country has ————– climate.

A. Continent

B. Continental

C. Continence

D. Continentally

18. She has a ————– for pink.

A. Prefer

B. Preferential

C. Preferentially

D. Preference

19. Computers are ————– used in schools and universities.

A. Widely

B. Wide

C. Widen

D. Width

20. I sometimes bởi not feel ————– when I am at a tiệc ngọt.

A. Comfort

B. Comfortable

C. Comforted

D. Comfortably

21. English is the language of ————–.

A. Communicative

B. Communication

C. Communicate

D. Communicatively

22. I have lớn bởi this job because I have no ————–.

A. Choose

B. Choice

C. Choosing

D. Chosen

23. English is used by pilots lớn ask for landing ————– in Cairo.

A. Instruct

B. Instructors

C. Instructions

D. Instructive

24. He did some odd jobs at home ————–.

A. Disappointment

B. Disappoint

C. Disappointed

D. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is ————–.

A. Harm

B. Harmful

C. Harmless

D. Unharmed

26. During his ————–, his family lived in the United State.

A. Child

B. Childhood

C. Childish

D. Childlike

27. Jachồng London wrote several ————– novels on an adventure.

A. Interest

B. Interestedly

C. Interesting

D. Interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.

A. Prepare

B. Preparation

C. Preparing

D. Prepared

29. The custom was said to lớn be a matter of ————–.

A. Convenient

B. Convenience

C. Conveniently

D. Convene

30. She is ————– in her book.

A. Absorbed

B. Absorbent

C. Absorptive

D. Absorb

31. As she is so ————– with her present job, she has decided lớn leave sầu.

A. Satisfy

B. Satisfied

C. Satisfying

D. Unsatisfied

Đáp án:

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 – B;

11 – D; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – B; 18 – D; 19 – A; 20 – B;

21 – B; 22 – B; 23 – C; 24 – D; 25 – C;

26 – B; 27 – C; 28 – B; 29 – B; 30 – A; 31 – D;

Trên đó là bảng biến hóa từ bỏ các loại trong tiếng Anh cùng bài xích tập nhận thấy tự các loại vào tiếng Anh. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng với nâng cao không giống tại speedyglobal.vn được cập nhập liên tục.