Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Mẫu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng hợp kết quả của người được lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ quản lý.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày chi tiết cụ thể thông tin về cán bộ lấy phiếu tín nhiệm, thành phần tham gia lấy phiếu và kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Liên Đoàn………………Công Đoàn……………..

Xem thêm: Cách Làm Cho Người Ấy Yêu Mình Mà Không Thay Đổi Bản Thân, Làm Sao Để Anh Ấy Yêu Mình Nhiều Hơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

KV……..........…..Số: /BC-TCĐN

…., ngày….tháng….năm…….

Báo cáo kết quảLấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý

Thực hiện Kế hoạch số ………. ngày ……… của Hiệu trưởng Trường ………….. về việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm …...


Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng vào ngày ……. và ………….., Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, Phòng…………………….. đã tổng hợp kết quả như sau:

I. Thông tin về cán bộ lấy phiếu tín nhiệm:

1. Họ và tên: ………………………………..………………………………

2. Chức vụ hiện tại:…………………………………………………………

II. Thành phần lấy phiếu tín nhiệm:

1. Tổng số CBVCGV……………………

2. Tổng số bỏ phiếu tín nhiệm …………. -Vắng ……………. có lý do

III. Kết quả như sau: (5 tiêu chuẩn cán bộ quản lý)

1. Gương mẫu và động viên CBVCGV thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

2. Phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát, năng động, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

3. Quản lý và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động của nhà trường;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

4.Có ý thức học tập chính trị, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;


Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

5. Có đủ sức khỏe

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

KẾT LUẬN:

Tín nhiệm:………%

Không tín nhiệm:……..%

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;- Các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn;- Lưu VT, CTHSSV

TM. BCH CÔNG ĐOÀNChủ tịch

(đã ký)


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
speedyglobal.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 628 Lượt xem: 9.132 Dung lượng: 77,8 KB
Liên kết tải về

Link speedyglobal.vn chính thức:

Mẫu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm speedyglobal.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA